Konferencie a prednášky

Hieronymova noc – nočné čítanie Svätého Písma, 29.9. – 30.9.2020, Košice

Letná škola jazykov Biblie – Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Košice – v termíne 18.-20. 9. a 25.-27. 9. 2020

Otváral nám Písma – TF Katolíckej univerzity, Košice – v termíne 30.9.-2.10.2020

Otvárame dvere – TF Trnavskej univerzity

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11 – RKBF UK v Bratislave


Hieronymova noc – nočné čítanie Svätého Písma

Záujemcov pozývame na nočné čítanie Svätého Písma, pod názvom Hieronymova noc. Program prebieha v Košickom Dóme sv. Alžbety 29.-30.9.2020 a začína sa sv. omšou o 18,00hod. Hlavným celebrantom je biblista R. Lapko. Noc „končí“ spoločnými rannými chválami o 5,40hod a sv. omšou o 6,00hod. Zapísať sa čítanie sa môžete v sakristii Katedrály alebo na farský e-mail: domsvalzbety@gmail.com


V ústrety plnosti čias – spoznávame Starý zákon

Katolícka univerzita pripravuje v Ružomberku pre záujemcov aj tento rok Univerzitu tretieho veku. Garantom štúdia je biblista prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD. Počas 3-ročného štúdia je pre uchádzačov pripravené poznávanie biblickej terminológie a postupné predstavenie starozákonných kníh Svätého Písma s dôrazom aj na ich spirituálne posolstvo.  

Bližšie informácie nájdete na Univerzita tretieho veku na KU v RK


Letná škola jazykov Biblie

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV pripravili pre záujemcov aj tento rok Letnú školu biblických jazykov, ktorá sa uskutoční počas dvoch víkendov: 18.-19. 9. a 25.-27. 9. 2020 v Košiciach.

Lektormi budú biblisti Juraj Fénik a Matúš Imrich.

Bližšie informácie nájdete na LŠJB v Košiciach


Otváral nám Písma 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach spolu s Gréckokatolíckou fakultou Prešovskej univerzity a inými inštitúciami pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Otváral nám Písma, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konca Roku Božieho slova.

Konferencia je spojená s výstavou biblickej zbierky Michala Lapčáka.

Zoznam prednášok a hostí na Otváral nám Písma 

 


Otvárame dvere

Otvárame dvere je unikátny vzdelávací program venujúci sa medzináboženskému dialógu na poli židovskej a kresťanskej tradície, ktorý prebieha na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Spolupracuje na ňom viacero biblistov a odborníkov.

Jednotlivé prednášky sú aj voľne prístupné na Otvárame dvere


Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova v tomto letnom semestri srdečne pozýva na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vždy v posledný utorok mesiaca o 18:00 hod. v Aule fakulty.

Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstavuje ThDr. SSL. Jozef Jančovič, PhD.

pokračovať na článok